ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2000 2000
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2005-Ε 2006

2006                                                             2006-E
2006-Ε                                                          2007
2007                                                             2007-E
2007-E                                                          2008
2008   2008-E                                                  2008-E

2009    2009Ε                                                                            2009  2009Ε

2010    2010Ε                                                                           2010   2010Ε

2011    2011Ε                                                                           2011    2011Ε

2012  2012Ε                                                                             2012  2012Ε

2013   2013Ε                                                                            2013  2013 Ε

2014  2014Ε                                                                             2014  2014Ε

2015  2015 E                                                                            2015  2015 E

2016                                                                                         2016